ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566
โดย : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้เข้าชม : 218 คน
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

กำหนดการกิจกรรมทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ทุกชั้นปี ทุนละ 15,000บาท
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่าง วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566

----------------
หมายเหตุ    
: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถาม : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ห้อง EB1103 อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 053 944 269 / 053 944 206